English| മലയാളം

Archive

February 21st, 2014

ബജറ്റ് 2014-15 -ബഹു.ചെയര്‍പ്പേഴ്സന്‍റെ ആമുഖ പ്രസംഗം

_lpam\s¸« \Kck`m Iu¬kneÀamsc,

 

ബജറ്റ് 2014-15 - ബഹു. വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍റെ പ്രസംഗം

lpam\s¸« sNbÀam³, ÌmânwKv I½nän sNbÀam³amÀ, Iu¬kneÀamÀ, \Kck`m sk{I«dn, DtZymKØÀ, ]{XþZriyam[ya {]hÀ¯IÀ, kvt\l\n[nIfmb \KchmknIsf

 • Read more
 • February 20th

  നീലേശ്വരം നഗരസഭ – ബജറ്റ് 2014-15 പാസ്സാക്കി...

      27,70,18,879/- രൂപയുടെ വരുമാനവും 26,84,03,000/- രൂപയുടെ ചെലവും, 86,15,879/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് നീലേശ്വരം നഗരസഭ 19/02/2014 ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. തികച്ചും ജനകീയവും നാടിന്‍റെ വികസനത്തിന് നാനാതലങ്ങളെയും സ്പര്ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുരോഗമനാത്മകമായ അറുപത് പ്രധാന പദ്ധതികളായിരുന്നു നിര്‍ ദ്ദേശിച്ചത് അവതരിപ്പിച്ചത്.

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  ബജറ്റ് 2014-15

  February 15th

  നീലേശ്വരം നഗരസഭ – ബജറ്റ് 2014-15 അജണ്ടാനോട്ടീസ്

    നീലേശ്വരം നഗരസഭ ബജറ്റ് 2014-15                  അജണ്ടാനോട്ടീസ്